Liiketoimintamallien ja teknologian kehittyessä tietojohtamisen peruskysymykset saavat erilaisia sävyjä ja uusia vastauksia. Verkostomaiset liiketoimintamallit muuttavat asetelmaa yksinkertaisesta optimointitehtävästä vuoropuheluksi, jossa etsitään ratkaisuja hyötyjen oikeudenmukaiseksi jakamiseksi.

- Teknologia, automatisaatio, tekoäly ja robotisaatio ovat mullistamassa tietojohtamista isosti. Päätöksentekoa voidaan automatisoida ja monia muita mielenkiintoisia, täysin uudenlaisia tapoja luoda tiedosta arvoa on varmasti syntymässä lähivuosina, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun tutkimusjohtaja Harri Laihosen sanoo.

Vaikka tietojohtaminen näkyy jo nyt organisaatioiden arjessa, Laihonen uskoo sen tulevan koko ajan näkyvämmäksi.

- Tietoyhteiskunnassa perustyöelämätaitoihin kuuluvat esimerkiksi tiedon keräämisen, analysoinnin ja raportoinnin valmiudet. Toisaalta jatkuvasti kehittyvä ja muuttuva maailma pakottaa organisaatiot ja yksilöt jatkuvasti kehittämään prosesseja ja osaamisia, jotta kilpailukyky säilyy.

Tiedon johtamista vai tiedolla johtamista?

Tietojohtaminen on jaettavissa tiedolla johtamiseen ja tiedon johtamiseen.

- Minulle tiedolla johtaminen tarkoittaa toimintatapoja, joilla tietoa jalostetaan ja hyödynnetään organisaation toiminnan kehittämisessä ja päätöksenteon tukena. Tiedon johtaminen puolestaan viittaa esimerkiksi organisaation oppimiseen ja uusiutumiseen sekä uuden tiedon luonnin prosesseihin, Laihonen jatkaa.

Käytännön tasolla organisaatioiden tietojohtaminen tarkoittaa esimerkiksi asiakaskyselyistä, talousraportoinnista tai henkilöstökyselyistä kerättävän informaation yhdistelemistä, analysointia ja johtopäätösten vetämistä. Usein erityisesti analyysi ja johtopäätösten tekeminen tapahtuvat eri alojen asiantuntijoiden välisessä dialogissa, jolloin tästä dialogista tulee keskeinen tietojohtamisen prosessi.

Mitä tietojohtajan tulee tietää vuonna 2019?

Harri Laihosen mukaan jokaisen johtajan tulisi hyödyntää tietojohtamista työssään.

 1. Tieto on tärkeä kilpailukykytekijä
  Mikäli tätä ajatusta ei aseteta tarkastelun lähtökohdaksi, eivät mitkään erilliset temput saavuta sellaista uskottavuutta ja suosiota, että niiden varaan rakentuisi menestystä.

 2. Jokainen on tietojohtaja
  Tietojohtaminen alkaa tuottaa todellista arvoa, kun tietoa hyödynnetään aktiivisesti. Tämä tarkoittaa, että dialogia käydään ja etsitään yhdessä parempia tapoja toimia.

 3. Tavoitteet määrittävät keinot
  Tietojohtamisen prosessien pitää palvella organisaation tavoitteita, muuten fokus hukkuu.

 4. Tulokset tehdään yhdessä sidosryhmien kanssa
  Yhteistyö sidosryhmien kanssa edellyttää myös tietoprosessien uudelleen pohtimista, jolloin dialogia tarvitaan.

Ovatko tietojohtamisen edellytykset teillä kunnossa? Meiltä saa ja voi kysyä sparrausta niin pienistä kuin isoistakin aiheista. Voit myös aloittaa lataamaalla ilmaiset oppaamme Metatieto: mitä ja miksi sekä Johtajan opas työtapojen nykyaikastamiseksi:

johtajan opasMetatieto opas

 

Kaj Seeste

Kirjoittaja Kaj Seeste

Document Housen markkinointijohtaja, jolla on aktiivinen ote myyntityöhön.